przepisy - Przepisy prawne - Wydział Postępowań Administracyjnych KSP

Przepisy prawne

Data publikacji 03.02.2009

PRZEPISY DOTYCZĄCE BRONI zawarte są między innymi w niżej wymienionych aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks Karny w części dotyczącej broni /Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm./,

 2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji /Tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz. 284/,

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic /Dz. U. Nr 18 , poz. 234  ze zm./,

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią / Dz.U.z 2017 r., poz. 1756/

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji / Dz.U. 2014 poz. 1224 /,

 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego / Dz.U. nr 31, poz.390 ze zm./,

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną /Dz.U. 2015 poz. 2210/

 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni / Dz. U. z 2017r.  poz. 1612./,

 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011  r., w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni / Dz. U. Nr 191 poz. 1140/,

 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych / Dz. U. z 2017 poz.1917./  ,

 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września  2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej /Dz. U. Nr 206 poz. 1222/,

 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i umieszczania broni w depozycie Policji , Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie / Dz. U. Nr  152, poz. 1609/,

 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej / Dz. U. z 2015 poz. 1234./,

   
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej / Dz. U. nr 206 poz. 1220/,
   
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r."w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." / Dz. U. z 2012 r., poz.  213/
  Wykaz aktów prawnych aktualny na dzień 26.01.2016 r.