Nowe przepisy - Ważne informacje - Wydział Postępowań Administracyjnych KSP

Ważne informacje

Data publikacji 02.04.2013

Informujemy, że w dniu 10 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195).

 

W zakresie Ustawy  o broni i amunicji zmiany te dotyczą m. in.:

·         celów do jakich może zostać wydane pozwolenie na broń palną,

·         wskazania ważnych przyczyn uzasadniających wydanie pozwolenia na broń do danego celu

·         rodzajów broni jaką można zarejestrować do danych celów.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z  pismem  Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ENS-1389/13 z dnia 22 marca 2013 r. informujemy, że  niżej wymieniona broń:

1. rewolwer ZORAKI K-10,

2. rewolwer  KESERU K-10,

oraz inna broń działająca na podobnych zasadach, została uznana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSW „ZA BROŃ PALNĄ WYMAGAJĄCĄ POZWOLENIA NA BROŃ”.

            Jednocześnie Komenda Główna Policji, podtrzymała dotychczasowe stanowisko, że pistolety WALTHER model P-22 oraz WALTHER model P-99 wprowadzane do obrotu przez firmę „KOLTER”  jako broń alarmowa kal. 6 mm - są bronią palną gazową o kalibrze 9 mm, na której posiadanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999r o broni i amunicji, jest wymagane pozwolenie. Opinię Policji odnośnie zakwalifikowania w/wym. pistoletów podzielił Departament Nadzoru MSW w piśmie z dnia 15 marca 2013r., l.dz. DN-NKSPP-0158-28/2013.

Ponadto informujemy, że w myśl stanowiska CLKP l.dz. L-Z2-1672/88/13 z dnia 19.03.2013r., przekazanego do wiadomości Naczelnikom WPA KWP/KSP pismem BP KGP nr ENS-1379/1169/13/AR, rewolwery SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22) produkcji polskiej firmy MATEJA posiadają taką samą zasadę działania jak rewolwery Keseru K- 10 i Zoraki K-10 (…). Z uwagi na fakt, iż w/wym. rewolwery SHOTGUM nie spełniają wymogów definicji broni palnej alarmowej (zawartej w art. 7 ust 3 ustawy)  na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie.

Dodatkowo zgodnie z pisemną opinią nr L-Z2-7495/7209/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r.z Instytutu Badawczego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego  rewolwer hukowo-kinetyczny kal. 6 mm/10 mm marki MAJOR EAGLE posiada konstrukcję oraz zasadę działania podobną do rewolwerów KESERU K-10, ZORAKI K-10 oraz SHOTGUM. Konstrukcja rewolwerów MAJOR EAGLE umożliwia wystrzeliwanie kulistych pocisków gumowych przy wykorzystaniu ciśnienia gazów powstających  podczas spalania się materiału miotającego, którym jest materiał wybuchowy inicjujący, zawarty w nabojach alarmowych bocznego zapłonu kal. 6 mm wz. Flobert. W świetle ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (teks jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm..) rewolwery hukowo-kinetyczne kal. 6mm/10mm marki MAJOR EAGLE spełniają wymogi  definicji broni palnej na posiadanie których wymagane jest pozwolenie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Wydziału nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, wyrażonym w piśmie z dnia 21 czerwca 2012 r., nr ENS-2401/12/MB, osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na kolejne egzemplarze broni tego samego rodzaju oraz w tym samym celu, jest zobowiązana– zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.) przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia: lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2–4 cyt. ustawy, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.

       Obowiązek ten nie dotyczy osób, które uzyskały pozwolenie na broń na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o broni i amunicji, które weszły w życie w dniu 10 marca 2011 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji przypomina, że zgodnie z zapisem art. 15 ust . 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.) osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia (dotyczy broni palnej bojowej i gazowej), obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia: lekarskie i psychologiczne. Lista upoważnionych lekarzy i psychologów dostępna jest do wglądu w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji lub na niniejszej stronie internetowej.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że z dniem 1 października 2014 r  weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni  i amunicji (Dz. U.z 2014 r. poz. 1224).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 8 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 634, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Wchodzi ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2015 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o broni i amunicji, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 30 września 2015 r.) zmieniła brzmienie m.in. art. 15 i 30 ustawy  o broni i amunicji oraz dodała w tymże akcie prawntym art. 15 a- 15 l. 

Data aktualizacji 27.11.2015 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniu 29.12.2015 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną /Dz. U. z 2015 r., poz. 2210/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.06.2017 r.  (Dz. U. poz.1280) wprowadzono zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:

  • na obszarze miasta stołecznego Warszawy - w okresie od dnia 05.07.2017 r. do dnia 07.07.2017 r
  • na obszarze wojwództwa małopolskiego w okresie od dnia 01.07.2017 r . do dnia 13.07.2017 r
  • oraz wojwództwa dolnoślaskiego w okresie od dnia 18.07.2017 r. do dnia 31.07.2017 r.

Data aktualizacji 30.06.2017 r.