Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Wykaz dokumentów niezbednych do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej

Data publikacji 02.03.2015

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1628)

 

 

Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

 

Wniosek do pobrania

 

Do wniosku dołącza się:

 

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej

 

      2.oświadczenie wnioskodawcy:

  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;

 

 

Oświadczenie do pobrania

 

     3.orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432, ze zm.) – oryginał;

 

    4.orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432, ze zm.) – oryginał;

 

    5.dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia

 

lub

dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

 

     6.opłatę skarbową tytułem: „wydanie zaświadczenia kwalifikowanemu pracownikowi ochrony fizycznej”, w wysokości 17 zł wpłaconej na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Uwaga! Zgodnie z art. 76a § 2 kpa zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Uwaga! W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę oryginału dokumentu i jego kopii, oryginał zostanie zwrócony wnioskodawcy już podczas składania dokumentów a jego kopia zostanie poświadczona przez pracownika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji w trybie art. 76a § 2b kpa i włączona do akt sprawy.

Art. 76a § 2b kpa „Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z uzyskaniem wpisu na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, poradą służyć będą Państwu pracownicy Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:

  1. (47) 72-358-84
  2. (47) 72-358-78
  3. (47) 72-358-71
  4. (47) 72-358-75
  5. (47) 72-367-26