Licencja detektywa

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji detektywa

Data publikacji 02.03.2015

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji detektywa – podstawa prawna art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 556) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020 ze zm.)

Uwaga! Osoba składająca wniosek o wydanie licencji obowiązana jest okazać do wglądu oryginały składanych dokumentów

Wniosek o wydanie licencji detektywa

Druk wniosku do pobrania

Do wniosku dołącza się:

 

  1. Kopie stron dowodu osobistego

albo

dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument  potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia

 

      2. Kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia

 

     3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych

 

     4.Dwie fotografie 3,5 x 2,5 cm

 

      5. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

albo

decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa

 

      6. Zaświadczenie o niekaralności

 

      7. Pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa dotyczące:

                - pełnej zdolności do czynności prawnych

- braku toczących się przeciwko niej postępowań o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nie zaistnienia rozwiązania w trybie dyscyplinarnym stosunku pracy z takimi instytucjami jak: Policja, Straż Graniczna,
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Służba Ochrony Państwa, wojsko, prokuratura, sąd lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat.

 

Oświadczenie można wypełnić podczas składania wniosku, w obecności pracownika Komendy Stołecznej Policji – przyjmującego dokument.

 

 

Druk oświadczenia do pobrania

 

 

Opłata za wydanie licencji

Opłata za wydanie licencji detektywa określona została w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1557) i wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". O wysokości tej opłaty jest każdorazowo informowana osoba, której wydano decyzję administracyjną.

Opłata za wydanie duplikatu licencji detektywa wynosi 20 % kwoty, o której mowa powyżej.

Tryb wydawania licencji

Osoba, której przyznano licencję detektywa, odbiera ją osobiście po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji. Licencja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna. Tryb wydawania licencji detektywa określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 181, poz.1879).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z uzyskaniem licencji detektywa poradą służyć będą Państwu pracownicy Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:

  1. (22) 60-358-75
  2. (22) 60-367-26