Badania Lekarskie - Licencja detektywa - Wydział Postępowań Administracyjnych KSP

Licencja detektywa

Badania Lekarskie

Data publikacji 01.09.2017

Orzeczenia lekarskie dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

Wymogi dotyczące orzeczeń lekarskich osób ubiegających się o wydanie lub posiadających licencję detektywa określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 251, poz. 1511).

Koszt badań

 1. Zgodnie z § 13 wskazanego rozporządzenia maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne wynoszą odpowiednio:
  1. dla osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa:
 • badanie psychiatryczne – 150 zł
 • badanie psychologiczne – 150 zł

Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia

                b. dla osoby posiadającej licencję detektywa:

 • badanie psychiatryczne – 100 zł
 • badanie psychologiczne – 150 zł
 • badanie lekarza upoważnionego – 100 zł 

Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia

Termin badań

Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat - § 4 ust 1 cyt. rozporządzenia

Zgodnie § 4 ust 2 cyt. rozporządzenia badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa może być przeprowadzone w terminie innym niż w/w.

 • jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i psychologicznego wskazano termin następnego badania przypadający wcześniej niż za 5 lat
 • po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy
 • na wniosek pracodawcy lub komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej – w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych

 

 

Uprawnienia lekarzy

 • Badanie lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przeprowadzają, na jej wniosek, odpowiednio, lekarz psychiatra, który posiada II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii i psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających broń, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, ze zm.).
 • Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa przeprowadzają odpowiednio, lekarz, który uzyskał uprawienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz lekarz psychiatra i psycholog o którym mowa powyżej.